Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

 

 

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: strona główna

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Administratorem Danych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO ) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszego serwisu internetowego https://wckwalcz.2clicks.pl jest:
Wałeckie Centrum Kultury 
siedziba: 78-600 Wałcz, Plac Zesłańców Sybiru 3 
REGON: 570059552, NIP: 7650006896 
tel. 512207877, e-mail: info@wckwalcz.pl

Oświadczenie o zachowaniu poufności
    1. Administrator Danych jest zobowiązany do ochrony prywatności osób odwiedzających nasz serwis internetowy dostępny pod adresem https://wckwalcz.2clicks.pl zgodnie z postanowieniami: 
    • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO)  
    • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


    2. Niniejsza polityka prywatności określa: 
    • zasady i zakres przetwarzania danych osób korzystających z serwisu internetowego http://wckwalcz.2clicks.pl, 
    • prawa osób, których dane Administrator przetwarza,
    • obowiązki Administratora Danych wynikające z przepisów wskazanych w ust. 1.


    3. Administrator Danych nie udostępnia stronom trzecim danych osobowych Użytkowników naszego serwisu bez ich zgody. Jedynym przypadkiem, gdy Administrator zobligowany będzie to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu upoważnionego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


Zasady przetwarzania danych osobowych w naszym serwisie
    1. Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osób korzystających z serwisu https://wckwalcz.2clicks.pl do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości, w tym głównie w celach: 
    • nawiązywania kontaktów z osobami, które przesłały na nasz adres e-mail (dostępny na naszej stronie internetowej) pytania, wnioski lub prośbę o konsultację, względnie wypełniły elektroniczny formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie internetowej;
    • obsługi wysyłki newslettera zainteresowanym odbiorcom, 
    • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


    2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celach określonych w punkcie 1 stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.


    3. Jeśli osoba korzystająca z serwisu wyrazi zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych w celach marketingowych wówczas przetwarzamy jej dane w celu przesyłania informacji dotyczących propozycji i ofert Wałeckiego Centrum Kultury.


    4. Administrator Danych chroni i przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. powołanymi wyżej przepisami RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również normami bezpieczeństwa (Polska Norma PN-ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania).


    5. Administrator Danych przetwarza dane osób przekazujących nam poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej http://wckwalcz.2clicks.pl, w tym informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, treść wiadomości, dane eksploatacyjne, o których mowa w art. 18 ust. 5 ppkt 1 – ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).


    6. Administrator Danych wykorzystuje adresy IP do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających nasz serwis (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników. Ponadto, dane użytkowników naszego serwisu internetowego oraz dane ilustrujące ich preferencje mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym przedmiotowe statystyki pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.


    7. Każda z osób, której dane przetwarzamy, ma prawo do: 
    • dostępu do dotyczących jej danych oraz otrzymania ich kopii,
    • sprostowania (poprawiania) danych,
    • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
    • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
    • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


    8. Administrator Danych zastrzega, że żądanie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych dotyczących nie zostaną uwzględnione:
    • przez okresy przedawnienia przewidziane prawem oraz przez wymagany prawem czas posiadania dokumentacji rachunkowej (finansowej) i podatkowej,
    • w przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze Stron działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń,
    • w przypadku realizacji uprawień / obowiązków prawnych,
    • w innych prawnie uzasadnionych przypadkach, które będą nadrzędne wobec praw i wolności osoby, której dane dotyczą.


W odpowiedzi na zgłaszane żądania Administrator Danych zobowiązuje się udzielić wszelkich niezbędnych informacji w zakresie tego, czy zadośćuczynienie zgłoszonemu żądaniu jest możliwe bądź nie, podając równocześnie podstawę prawną swojego działania. Administrator Danych gwarantuje, że będzie przetwarzał dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne w zadeklarowanych przez niego celach.


    9. Administrator Danych, dążąc do stałego polepszania jakości świadczonych usług, może na podstawie indywidualnej zgody usługobiorcy przetwarzać jego dane osobowe dla celów marketingowych, reklamowych, badania rynku oraz preferencji usługobiorców. Zgoda usługobiorcy może być wycofana w każdym czasie. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z Administratorem Danych na adres e-mail: info@wckwalcz.pl.


    10. Państwa dane osobowe, wskazane w pkt. 4, mogą być udostępnione: 
    • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
    • podmiotom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych: tj. podmioty zapewniające nam obsługę informatyczną, w tym usługi hostingu, kancelarie prawne, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych oraz upoważnieni wykonawcy umów cywilnoprawnych. Podmioty, którym w trakcie naszej współpracy powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zapewniają odpowiednie sposoby zabezpieczenia danych oraz gwarantują ich pełne bezpieczeństwo, co jest potwierdzone m.in. zapisami stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz regulaminami świadczonych przez nie usług.

• Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkowników serwisu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Okresy przechowywania danych osobowych
    1. Dane osobowe użytkowników serwisu https://wckwalcz.2clicks.pl będą przez nas przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, a w przypadku skorzystania przez użytkownika z elektronicznego formularza kontaktowego - do czasu udzielenia pełnej informacji. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane / anonimizowane.


    2. Dane przetwarzane przez nas na podstawie dobrowolnej zgody klienta przechowywane są do momentu, w którym wycofa zgodę lub ustanie deklarowany cel przetwarzania danych.


    3. Po upływie wskazanych wyżej okresów Państwa dane będą trwale usunięte z naszej bazy danych.


Zabezpieczenia
    1. Serwis https://wckwalcz.2clicks.pl chroniony jest środkami bezpieczeństwa przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją Państwa danych. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.


    2. Deklarujemy, że dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora Danych, odpowiednio przeszkolone w zakresie zasad i sposobów przetwarzania tych danych oraz zachowania tajemnicy danych osobowych. 


Odpowiedzialność usługodawcy
    1. Nasz serwis zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator Danych nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i nie gwarantuje wiarygodności informacji pobranych z sieci Internet.


    2. Administrator Danych nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem z naszej strony internetowej, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.


Mechanizm cookies na stronie http://wckwalcz.2clicks.pl
    1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika serwisu internetowego i wykorzystywane są przez mechanizmy strony internetowej. Zawierają unikalny numer, adres i nazwę strony internetowej z której pochodzą oraz okres ich przechowywania w serwisie.


    2. Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 


    3. Nasz serwis internetowy nie magazynuje automatycznie żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


    4. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na komputerze użytkownika naszego serwisu jest Wałeckie Centrum Kultury.


    5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.


    6. W ramach serwisu https://wckwalcz.2clicks.pl stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: 
    • SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej. Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.
    • STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym. Cel: przechowywanie informacji o tym, czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem Partnera.
    • ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich, np. Facebook, Google, Google Analytics. Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci oraz preferencji konsumenckich.


    7. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień. Przykładowo, używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji”. Zastosowane ograniczenia plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcjonalności strony internetowej.


Zmiany
W przypadku zmiany niniejszej „Polityki prywatności”, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zasad i postanowień.


Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, względnie w celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych, w tym możliwości dostępu do treści tych danych lub ich poprawiania, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Wałeckim Centrum Kultury pod adresem e-mail: info@wckwalcz.pl.

Dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.